Hoppa till innehåll

Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtalet eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Kroken 24/7 kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrätts- föreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning (framförallt vår ekonomiska förvaltare Azets Insights).

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

Utöver de personuppgifter som behövs för att följa avtalen så har vi även de telefonnummer och epost-adresser du själv har lämnat till oss. Telefonnumret används för att kunna komma i kontakt med dig vid akuta ärenden och epost-adressen används till information och kallelser. Kontakta styrelsen om du vill att dessa uppgifter ska tas bort under tiden du är medlem (när du inte är medlem längre tas de bort ändå).

Den epost som skickas till styrelsen har alla styrelsemedlemmar tillgång till. Vi håller hårt på sekretessen och ingen information skickas vidare till annan part om det inte behövs för att följa avtalet. Behörigheten till eposten hanteras av sekreteraren och lösenord byts med regelbunda intervall. All epost raderas efter 1 år.

Ärenden som rör medlemmar kan protokollföras på styrelsemötena. Dessa protokoll förvaras i en pärm i säkert förvar samt digitalt inskannade på en för styrelsen tillgänglig plats under den tid som krävs. Ingen information i protokollen är sökbar.